Diagnostiek

Sinds september 2021 is de BirdView dienstverlening geïntegreerd bij TELUS Health.

In verband met een samenloop van omstandigheden is onze doorlooptijd mogelijk langer dan voor ons gebruikelijk. De doorlooptijden verschillen per locatie, moment van aanmelding en type expertise. Voor vragen over de meest actuele doorlooptijden kunt u bellen met het Service Center via 030-208 03 19.

Het belang van diagnostiek

Diagnostiek biedt belangrijke handvatten om een vervolgtraject zodanig vorm te geven dat betrokkene duurzaam inzetbaar aan het werk kan zijn. Diagnostiek is daarbij de eerste stap in het inventariseren van mogelijkheden en vervolgens inzetten van (therapeutische) interventies waarmee belemmeringen opgeheven kunnen worden. In veel gevallen wordt er pas onderzoek uitgevoerd wanneer herstel uitblijft en/of re-integratie stagneert. Dit kan betekenen dat onderliggende problematiek lange tijd onbehandeld blijft en problemen zich verder kunnen opstapelen. Wanneer een werknemer nog niet is uitgevallen kan een expertise preventief ingezet worden om hem/haar te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-) mogelijkheden in werk in kaart te brengen.

Psychologische en psychiatrische expertises gericht op de mens in zijn werkcontext

De onderzoeken zijn gericht op het vinden van handvatten en randvoorwaarden om stagnatie in werk op te heffen en ontwikkeling te bevorderen. We zoomen in op verschillende psychologische facetten in relatie tot beperkingen en mogelijkheden binnen het werk.

Doorlooptijden

BirdView stuurt strak aan op haar doorlooptijden en draagt zorg voor transparante en adequate communicatie richting zowel client, verwijzer als werkgever. BirdView hanteert een totale doorlooptijd van circa 5 weken vanaf de aanmelddatum. Indien er sprake is van een aanvullende psychiatrische expertise dan wel arbeidsdeskundig onderzoek is de doorlooptijd doorgaans 2 weken langer. Bij de beknoptere BurnoutScan en de Vitaliteitsanalyse is de doorlooptijd 1-2 weken.

Gratis consult

Wist je dat TELUS Health altijd een gratis telefonisch consult aanbiedt? Wij denken graag mee welk type onderzoek het beste past bij de vraag. Onze psychologen (030 208 03 19) helpen je hier graag mee verder.

GRATIS CONSULT
030 208 03 19

Expertises

ADHD Onderzoek

Een ADHD-onderzoek kan worden ingezet wanneer er vermoedens zijn voor de aanwezigheid van ADHD-symptomen.

Arbeidspsychologisch onderzoek

Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van vastlopen in het re-integratietraject, of wanneer het re-integratietraject om onduidelijke redenen niet van de grond komt.

Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek

Met de inzet van een Autisme onderzoek, wordt de aanwezigheid van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), op multidisciplinaire wijze onderzocht.

Burn-out Assessment

Burn-out is de laatste jaren een populaire term geworden. Het wordt door leken en professionals veelvuldig, maar niet altijd correct gebruikt. Als op basis van

Intelligentieonderzoek

Aanvullend onderzoek naar het IQ en analyse van het intelligentieprofiel. Deze module kan ingezet worden als er naast andere problematiek ook onduidelijkheid bestaat over het

Loopbaanonderzoek

Door middel van uitgebreid onderzoek worden persoonlijke kwaliteiten, competenties, capaciteiten (werk- en denkniveau), drijfveren, talenten en interesses in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt advies uitgebracht over passende functies en/of loopbaanstappen.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Neuropsychologische expertise kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen (reeds bekende) hersenschade heeft voor het functioneren in werk. Dit type onderzoek kan

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van beperkingen in het functioneren in werk en/of privé en er terugkerende patronen worden gesignaleerd in het gedrag.

Post Covid Assessment

Het doormaken van een COVID-infectie kan naast fysieke impact ook een grote weerslag hebben op het mentale welzijn Met ons nieuw ontwikkelde product, het Post

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise kan worden ingezet bij complexe situaties, waarbij vermoedens bestaan voor de aanwezigheid van psychiatrische problematiek.

Onze onderzoeken kunnen op maat worden gemaakt met diverse aanvullende modules.

Procedure onderzoek

 1. Aanmelding

  1

  1Cliënt wordt door bedrijfsarts of verzekeringsarts of de werkgever aangemeld voor een expertise. (Aangezien een belangrijk deel van een expertise bestaat uit medische informatie is het wenselijk, dan wel noodzakelijk, dat er een medicus betrokken is. Enkel een medicus kan het medisch rapport inzien en samen met cliënt de adviezen, voorkomen uit de expertise, in werking zetten.)

 2. Inplannen cliënt en versturen vragenlijst

  2

  2BirdView neemt contact op met cliënt om het onderzoek in te plannen. Daarnaast worden naar cliënt, bedrijfs- of verzekeringsarts en de werkgever een online vragenlijst gestuurd. Zo kunnen we uitzoomen, een breder kader scheppen en onze onafhankelijke positie waarborgen.

 3. Gesprek met psycholoog

  3

  3Tijdens het gesprek met de psycholoog zal worden ingezoomd op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer.

 4. Testonderzoek

  4

  4Na afloop van het gesprek met de psycholoog wordt testonderzoek afgenomen. In veel gevallen kan dit online. Bij een neuropsychologisch onderzoek gebeurt dit op één van onze locaties.

 5. Eventueel tweede onderzoeksdag

  5

  5Indien er sprake is van een multidisciplinair onderzoek vindt er op een andere dag een tweede gesprek plaats met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige.

 6. Verwerking rapportage

  6

  6De rapportage wordt verwerkt. In de conclusie en adviezen worden, naast een formeel diagnostisch antwoord, relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken.

 7. Inzage

  7

  7De medisch en niet-medisch rapportage worden naar cliënt verstuurd voor inzage; betrokkene krijgt twee weken om eventuele feitelijke onjuistheden naar voren te brengen. Deze worden aangepast in het rapport.

 8. Versturen rapportage

  8

  8Naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het medisch rapport verstuurd. Naar de werkgever wordt een niet-medische werkgeversbrief/rapportage verstuurd (in het geval van een psychiatrische expertise wordt er geen niet-medische terugkoppeling gegeven aan werkgever aangezien dit onderzoek een volledig medisch insteek heeft).

 9. Nazorg

  9

  9Zowel werkgever, bedrijfsarts als cliënt kunnen na afloop van het onderzoek contact opnemen met de onderzoeker(s) indien overleg gewenst is.