Diagnostiek (BirdView)

Het belang van diagnostiek

Diagnostiek biedt belangrijke handvatten om een vervolgtraject zodanig vorm te geven dat betrokkene duurzaam inzetbaar aan het werk kan zijn. Diagnostiek is daarbij de eerste stap in het inventariseren van mogelijkheden en vervolgens inzetten van (therapeutische) interventies waarmee belemmeringen opgeheven kunnen worden. In veel gevallen wordt er pas onderzoek uitgevoerd wanneer herstel uitblijft en/of re-integratie stagneert. Dit kan betekenen dat onderliggende problematiek lange tijd onbehandeld blijft en problemen zich verder kunnen opstapelen. Wanneer een werknemer nog niet is uitgevallen kan een expertise preventief ingezet worden om hem/haar te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-) mogelijkheden in werk in kaart te brengen.

Psychologische en psychiatrische expertises gericht op de mens in zijn werkcontext

De onderzoeken zijn gericht op het vinden van handvatten en randvoorwaarden om stagnatie in werk op te heffen en ontwikkeling te bevorderen. We zoomen in op verschillende psychologische facetten in relatie tot beperkingen en mogelijkheden binnen het werk.

Doorlooptijden

BirdView stuurt strak aan op haar doorlooptijden en draagt zorg voor transparante en adequate communicatie richting zowel client, verwijzer als werkgever. BirdView hanteert een totale doorlooptijd van circa 5 weken vanaf de aanmelddatum. Indien er sprake is van een aanvullende psychiatrische expertise dan wel arbeidsdeskundig onderzoek is de doorlooptijd doorgaans 2 weken langer. Bij de beknoptere BurnoutScan en de Vitaliteitsanalyse is de doorlooptijd 1-2 weken.

Gratis consult

Wist je dat Ascender / BirdView altijd een gratis telefonisch consult aanbiedt? Wij denken graag mee welk type onderzoek het beste past bij de vraag. Onze psychologen (030 208 03 19) helpen je hier graag mee verder.

GRATIS CONSULT
030 208 03 19

Expertises

ADHD Onderzoek

Een ADHD-onderzoek kan worden ingezet wanneer er vermoedens zijn voor de aanwezigheid van ADHD-symptomen.

Arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek

Met een multidisciplinair arbeidspsychologisch- en arbeidsdeskundig onderzoek, wordt op unieke wijze advies gegeven door een psycholoog en arbeidsdeskundige over duurzame re-integratiemogelijkheden

Arbeidspsychologisch onderzoek

Een arbeidspsychologisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van vastlopen in het re-integratietraject, of wanneer het re-integratietraject om onduidelijke redenen niet van de grond komt.
Online meeting Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Autisme Spectrum Stoornis Onderzoek

Met de inzet van een Autisme onderzoek, wordt de aanwezigheid van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), op multidisciplinaire wijze onderzocht.

Burn-out Assessment

Burn-out is de laatste jaren een populaire term geworden. Het wordt door leken en professionals veelvuldig, maar niet altijd correct gebruikt. Als op basis van

Module Belastbaarheidsonderzoek

Er wordt een inschatting gemaakt van de psychische belastbaarheid (verhouding draagkracht en draaglast), gericht op de specifieke werkcontext. Tevens worden concrete adviezen en randvoorwaarden, welke

Module Dossierstudie

Wanneer het (medisch) dossier van cliënt beschikbaar is en de informatie mogelijk van belang kan zijn zal deze meegenomen worden. Informatie wordt uitvoerig bestudeerd en

Module Intelligentieonderzoek (WAIS-IV)

Aanvullend onderzoek naar het IQ en analyse van het intelligentieprofiel. Deze module kan ingezet worden als er naast andere problematiek ook onduidelijkheid bestaat over het

Module Karaktereigenschappenonderzoek

Aanvullend onderzoek naar disfunctionele karaktetrekken. Het gaat hierbij niet om het vast stellen van een persoonlijkheidsstoornis, maar om het identificeren van karaktereigenschappen die het optimaal

Module Letselschade bij NPO

In kaart brengen van de ernst en de aard van cognitieve beperkingen, alsook secundaire klachten in relatie tot een specifieke gebeurtenis (verkeers-, werk gerelateerd, of

Module Loopbaanadvies

Aanvullend onderzoek naar passende functie-eisen en/of beroepsvoorkeur. Persoonlijkheidseigenschappen, capaciteiten en competenties worden in kaart gebracht, evenals motiverende factoren en sterke en zwakke kanten. Daarnaast kan

Module Neuropsychologische screening

Aanvullend onderzoek naar specifieke cognitieve klachten, zoals geheugen, concentratie, aandacht en/of planning/organisatie van taken. Wanneer er cognitieve klachten worden gerapporteerd, maar duidelijke (medische) oorzaak niet

Module Opvragen gegevens

Medische dossiers, of eerdere rapportages / gegevens kunnen op verzoek opgevraagd worden bij derden. Tevens kan informatie ingewonnen worden bij al betrokken specialisten. Hiervoor dient

Module Psychiatrische expertise

Een psychiater gaat dieper in op de problematiek en eventuele comorbiditeit. Psychiatrische bevindingen worden opgesteld, waarbij uitspraak wordt gedaan over ernst van de klachten (eventueel

Module re-integratie advies

Wat is vanuit arbeidsdeskundig perspectief het advies om de re-integratie te bevorderen? Specifieke aanvullende vragen op arbeidsdeskundig vlak in het kader van de re-integratiebegeleiding

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen (reeds bekende) hersenschade heeft voor het functioneren in werk. Dit type onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van beperkingen in het functioneren in werk en/of privé en er terugkerende patronen worden gesignaleerd in het gedrag.

Post Covid Assessment

Het doormaken van een COVID-infectie kan naast fysieke impact ook een grote weerslag hebben op het mentale welzijn Met ons nieuw ontwikkelde product, het Post Covid

Post Covid ReintegratieRoute

Ons nieuw ontwikkelde Post Covid RR begeleidingstraject zorgt ervoor dat uw medewerker optimaal begeleid en gefaciliteerd wordt bij een duurzame werkhervatting na het doormaken van een Covid infectie.

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise kan worden ingezet bij complexe situaties, waarbij vermoedens bestaan voor de aanwezigheid van psychiatrische problematiek.

Aanvullende modules

Module Belastbaarheidsonderzoek

Er wordt een inschatting gemaakt van de psychische belastbaarheid (verhouding draagkracht en draaglast), gericht op de specifieke werkcontext. Tevens worden concrete adviezen en randvoorwaarden, welke

Module Dossierstudie

Wanneer het (medisch) dossier van cliënt beschikbaar is en de informatie mogelijk van belang kan zijn zal deze meegenomen worden. Informatie wordt uitvoerig bestudeerd en

Module Intelligentieonderzoek (WAIS-IV)

Aanvullend onderzoek naar het IQ en analyse van het intelligentieprofiel. Deze module kan ingezet worden als er naast andere problematiek ook onduidelijkheid bestaat over het

Module Karaktereigenschappenonderzoek

Aanvullend onderzoek naar disfunctionele karaktetrekken. Het gaat hierbij niet om het vast stellen van een persoonlijkheidsstoornis, maar om het identificeren van karaktereigenschappen die het optimaal

Module Letselschade bij NPO

In kaart brengen van de ernst en de aard van cognitieve beperkingen, alsook secundaire klachten in relatie tot een specifieke gebeurtenis (verkeers-, werk gerelateerd, of

Module Loopbaanadvies

Aanvullend onderzoek naar passende functie-eisen en/of beroepsvoorkeur. Persoonlijkheidseigenschappen, capaciteiten en competenties worden in kaart gebracht, evenals motiverende factoren en sterke en zwakke kanten. Daarnaast kan

Module Neuropsychologische screening

Aanvullend onderzoek naar specifieke cognitieve klachten, zoals geheugen, concentratie, aandacht en/of planning/organisatie van taken. Wanneer er cognitieve klachten worden gerapporteerd, maar duidelijke (medische) oorzaak niet

Module Opvragen gegevens

Medische dossiers, of eerdere rapportages / gegevens kunnen op verzoek opgevraagd worden bij derden. Tevens kan informatie ingewonnen worden bij al betrokken specialisten. Hiervoor dient

Module Psychiatrische expertise

Een psychiater gaat dieper in op de problematiek en eventuele comorbiditeit. Psychiatrische bevindingen worden opgesteld, waarbij uitspraak wordt gedaan over ernst van de klachten (eventueel

Module re-integratie advies

Wat is vanuit arbeidsdeskundig perspectief het advies om de re-integratie te bevorderen? Specifieke aanvullende vragen op arbeidsdeskundig vlak in het kader van de re-integratiebegeleiding
 1. Aanmelding

  1

  1Cliënt wordt door bedrijfsarts of verzekeringsarts of de werkgever aangemeld voor een expertise. (Aangezien een belangrijk deel van een expertise bestaat uit medische informatie is het wenselijk, dan wel noodzakelijk, dat er een medicus betrokken is. Enkel een medicus kan het medisch rapport inzien en samen met cliënt de adviezen, voorkomen uit de expertise, in werking zetten.)

 2. Inplannen cliënt en versturen vragenlijst

  2

  2BirdView neemt contact op met cliënt om het onderzoek in te plannen. Daarnaast worden naar cliënt, bedrijfs- of verzekeringsarts en de werkgever een online vragenlijst gestuurd. Zo kunnen we uitzoomen, een breder kader scheppen en onze onafhankelijke positie waarborgen.

 3. Gesprek met psycholoog

  3

  3Tijdens het gesprek met de psycholoog zal worden ingezoomd op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer.

 4. Testonderzoek

  4

  4Na afloop van het gesprek met de psycholoog wordt testonderzoek afgenomen. In veel gevallen kan dit online. Bij een neuropsychologisch onderzoek gebeurt dit op één van onze locaties.

 5. Eventueel tweede onderzoeksdag

  5

  5Indien er sprake is van een multidisciplinair onderzoek vindt er op een andere dag een tweede gesprek plaats met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige.

 6. Verwerking rapportage

  6

  6De rapportage wordt verwerkt. In de conclusie en adviezen worden, naast een formeel diagnostisch antwoord, relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken.

 7. Inzage

  7

  7De medisch en niet-medisch rapportage worden naar cliënt verstuurd voor inzage; betrokkene krijgt twee weken om eventuele feitelijke onjuistheden naar voren te brengen. Deze worden aangepast in het rapport.

 8. Versturen rapportage

  8

  8Naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het medisch rapport verstuurd. Naar de werkgever wordt een niet-medische werkgeversbrief/rapportage verstuurd (in het geval van een psychiatrische expertise wordt er geen niet-medische terugkoppeling gegeven aan werkgever aangezien dit onderzoek een volledig medisch insteek heeft).

 9. Nazorg

  9

  9Zowel werkgever, bedrijfsarts als cliënt kunnen na afloop van het onderzoek contact opnemen met de onderzoeker(s) indien overleg gewenst is.