Sociale zekerheidswetgeving

Verplichte punten voor de A&G accreditatie

Accreditatie: is aangevraagd
Datum: 23 september
Plaats: Online, Zoom
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Reinout Slee
Aantal bijeenkomsten: 1

De cursus ‘Sociale zekerheidswetgeving’ is de eerste dag van onze modulaire cursus ‘A&G fundamentals’- welke allen los te volgen zijn. Op deze dag wordt vanuit de sociale wet- en regelgeving naar alle betrokken actoren rondom één cliënt en diens belangen, rechten en plichten gekeken.

Krachtenveld bij verzuim en re- integratie
In de cursus Sociale Zekerheid in de Praktijk wordt het krachtenveld bij verzuim en re-integratie verkend. De financiering van verzuim en interventies wordt hierbij nader verkend door in te gaan op ziektewet, verzekerd verzuim, de WIA, aanvullingsverzekeringen en eigen risicodragerschap.

Wet van poortwachter
De verplichtingen die de Wet verbetering Poortwachter stelt aan werkgevers en werknemers wordt nader toegelicht. Hierbij wordt er gekeken naar de rechten en plichten tijdens verzuim, dossieropbouw en de angst voor loonsancties en aansprakelijkheid.

Er wordt gekeken naar de verschillende actoren rondom een cliënt en hun belangen, rechten en plichten. Hiernaast wordt ingegaan op bijzondere situaties als bedrijfsongevallen, regres, situationele arbeidsongeschiktheid en het omgaan met ongewenste sancties, maatregelen en of bejegening. Ook de wet- en regelgeving omtrent privacy en het effect hiervan op onderlinge samenwerking wordt verkend.

Casuïstiek
Door middel van casuïstiek wordt een verdiepingsslag geslagen naar dilemma’s uit de praktijk van de deelnemers. Ook zullen er lastige casussen op het gebied van klacht- en tuchtrecht en ethische problemen door Reinout Slee aan het licht worden gebracht en worden uitgewerkt.

Accreditatie
De accreditatie voor de cursus is aangevraagd bij het NIP.

Om A&G geaccrediteerd te worden ben je verplicht om tenminste 20 punten te behalen voor een cursus Sociale zekerheidswetgeving. Deze cursus valt daaronder.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | Programma: , | |
Terug