Re-integratie na hersenletsel

Er zijn diverse gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die kunnen interfereren met het werkhervattingsproces. In de eerste fase na het optreden van hersenletsel is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen van hersenletsel op de arbeidsparticipatie. Dit is ook goed te begrijpen. De eerste focus ligt dan vooral op herstel van lichamelijke klachten en zich thuis weer kunnen redden.

Mensen met NAH willen over het algemeen op een gegeven moment wel graag weer aan het werk. Maar, waar iemand thuis wellicht nog enigszins kan worden ontzien door de omgeving, zien we mensen bij de terugkeer naar werk regelmatig vastlopen. Hier worden zij namelijk geconfronteerd met werkdruk, meer prikkels en complexere interacties. Pas dan worden de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel goed duidelijk. Niet alleen problemen in cognitie (trager denktempo, sneller afgeleid, geheugen- en planningsproblemen) kunnen zorgen voor problemen op het werk, maar ook problemen op gebied van gedrag en emoties zijn veel voorkomend. Zo hebben mensen met NAH vaak een kort lontje en kunnen zij sneller emotioneel reageren. Dit kan zorgen voor moeilijkheden in de communicatie- en samenwerking. Goede diagnostiek kan bijdragen het aanpassen van het werk aan de resterende arbeidsmogelijkheden, zodat de kans op duurzame re-integratie kan worden vergroot.

Het is van groot belang om terugkeer naar werk in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Daarbij dienen problemen, barrières en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Het betrekken van de werkgever hierbij kan een positief effect hebben op de terugkeer naar werk. Deze kan namelijk een belangrijke rol spelen in het wegnemen van barrières door het doen van werkplekaanpassingen (zoals bijv. in taken, uren en omgeving). Daarnaast kan psycho-educatie, coaching en training door een in Arbeid en Gezondheid en/ of NAH gespecialiseerde Psycholoog bijdragen aan een duurzame terugkeer.

Een veelvoorkomend probleem bij de re-integratie is overbelasting van de werknemer met NAH doordat er onvoldoende rekening wordt gehouden met cognitieve en energetische beperkingen. Ook onderbelasting komt voor, omdat men vanuit verkeerde assumpties te voorzichtig te werk gaat (dit kan even schadelijk zijn!). Gericht neuropsychologisch expertiseonderzoek kan hier uitkomst bieden. Hiermee kunnen cognitieve, gedragsmatige en emotionele stoornissen als gevolg van NAH worden geobjectiveerd en kunnen sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht. Daarmee kan worden bepaald of terugkeer in eigen werk nog een reëel einddoel is en zo niet, dan kan het onderbouwing bieden voor een eventuele WIA-aanvraag.

Ascender/ TELUS Health beschikt over de expertise om gericht neuropsychologisch onderzoek uit te voeren en, heel belangrijk, maakt ook de vertaalslag naar werk door randvoorwaarden te formuleren in FML-terminologie. Ook specialistische begeleiding in de terugkeer naar werk kan door onze Arbeid en Gezondheidspsychologen worden geboden.